Ugrás a tartalomra
NMHH logo

Megindította az országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyú pályázatát az NMHH

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Kiíró) pályázatot (a továbbiakban: pályázati eljárás) hirdet az országos földfelszíni televízió-műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzésére tárgyában.

 

A 2008-ban pályázati eljárás keretében értékesített öt digitális országos földfelszíni televízió-műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultsága 2020. szeptember 5-én lejár. Az országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adóállomás üzemeltetési jogosultsága (amely a frekvenciahasználati jogosultságot is magában foglalja) a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló a 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) alapján pályázat útján szerezhető meg.

 

A pályázati eljárás hivatalból indul 2019. április 10. napján.
A pályázati eljárásra a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) szabályai alkalmazandók.
A pályázati eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Kiíró hatósági hatáskörébe tartozik.
A pályázati eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), a Dtv., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai megfelelően alkalmazandók.

 

A pályázati eljárás részletes szabályait a Kiíró által kialakított kiírási dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) határozza meg.
A Dokumentáció nyomtatott formában, a Dokumentáció díjának Kiíró részére történt átutalását és az átutalás tényének igazolását követően szerezhető be 2019. április 16. és 17. napján, 9–12 óráig a 1015 Budapest, Ostrom u. 23–25. cím alatt. A Dokumentáció díját a Kiíró Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára kell átutalni, az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy „DVB-T/T2 pályázati dokumentáció díja”.
A Dokumentáció díja 100 000 Ft + 27% ÁFA, tehát mindösszesen 127 000 Ft (azaz százhuszonhétezer forint).
A Dokumentáció a Kiíró honlapjáról (http://nmhh.hu/) elektronikus formában ingyenesen letölthető, a Dokumentáció ilyen módon történő megszerzése (letöltése) azonban nem jogosít fel a pályázati eljárásban Jelentkezőként való részvételre.

 

A pályázati eljárás tárgya az alábbi öt (5) országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózat (a továbbiakban: Csomag) 12 (azaz tizenkettő) évre szóló üzemeltetési jogosultsága:

  • 2 db DVB-T, MPEG-4 AVC hálózat,
  • 3 db DVB-T2, HEVC hálózat.

 

Az üzemeltetési jogosultság magában foglalja:

  • a Dokumentáció szerinti műszaki paraméterekkel rendelkező, a Csomag szerinti öt országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózat kiépítését az Eht. szerinti engedélyezést követően;
  • a Csomag szerinti országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok működéséhez szükséges frekvenciatartományt alkotó frekvenciák frekvenciahasználati jogosultságát a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet 470-694 MHz frekvenciasáv elsődleges rádiószolgálatra vonatkozó szabályai szerint; valamint
  • a Csomag szerinti országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatokon műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő médiaszolgáltatás és más elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását közvetlenül a felhasználók vagy az előfizetők részére (ingyenesen vagy előfizetési díj ellenében), illetve más műsorterjesztők vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók és a médiaszolgáltatók, valamint a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók részére.

 

A hálózatkiépítési és frekvenciahasználati jogosultság tartalmát és feltételeit, a műsorszóró hálózatok kiépítésére, valamint a szolgáltatásminőségre vonatkozó követelményeket a Dokumentáció, valamint annak mellékletei tartalmazzák.

 

A pályázati eljárásra Jelentkező 1 000 000 Ft + ÁFA, tehát mindösszesen 1 270 000 Ft (azaz egymillió-kettőszázhetvenezer forint) összegű részvételi díjat köteles megfizetni a Kiírónak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő visszavonhatatlan átutalással. Az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy „országos DVB-T/T2 Pályázat, részvételi díj”.

 

A Jelentkezők a Jelentkezést – a Dokumentációban részletezett alaki és tartalmi követelmények figyelembevételével – a Kiíró alábbi címén nyújthatják be 2019. április hó 30. napján 9 órától 12 óráig:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.

 

A részvétel személyi feltételeit, valamint az alaki és a tartalmi érvényességi feltételeket az Ápszr. és a Dokumentáció tartalmazza.

 

A piaci szereplőkkel való konzultáció után a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) véglegesítette és közzétette honlapján az országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok üzemeltetésére kiírt pályázati dokumentációt. A kiírásban a tervezethez képest nem történt lényegi változtatás. A pályázók április 30-án adhatják be jelentkezésüket. 

 

A hatóság legfőbb előírása, hogy a pályázat nyertese biztosítsa, hogy a közszolgálati televízió- és rádiócsatornák változatlan minőségben és vevőberendezéssel, minimum 97 százalékos lakossági lefedettséggel 2020 után is folyamatosan, előfizetés nélkül foghatók maradjanak. A pályázat nyertese öt hálózatot (két a jelenlegivel megegyező technológiájú DVB-T-, MPEG4 AVC-hálózat és három új technológiájú DVB-T2-, HEVC-hálózat) építhet ki és üzemeltethet 2020. szeptember 6-ától 12 éven át. Az eredményhirdetés júniusban várható.

 

Az NMHH már év elejére előkészítette a jövő szeptemberben lejáró országos földfelszíni digitális televíziós műsorszóró hálózatokra vonatkozó jogosultság újrapályáztatását, és március 6-án véleményezésre közzétette a pályázati dokumentáció tervezetét. A dokumentációról a hatóság március 20-án tartott konzultációt a piaci szereplőkkel, akik e-mailben is tehettek észrevételeket. Az egyeztetésen elhangzott kérdésekre adott válaszok megtalálhatók az NMHH honlapján.

 

Miért volt szükség a pályázat kiírására?

 

Magyarországon 2008 óta működnek országos földfelszíni digitális televíziós műsorszóró hálózatok, ezek üzemeltetési jogosultságát 12 évre az Antenna Hungária Zrt. nyerte el. A társaság a MinDig TV-szolgáltatáscsaládon keresztül hasznosítja azokat, 12 ingyenes és 47 fizetős televíziócsatorna, valamint a 4 közszolgálati rádiócsatorna műsorának továbbításával. Az Antenna Hungária hálózatüzemeltetési jogosultsága 2020. szeptember 5-én jár le.

 

A jelenlegi hálózatok egy része azt a 700 MHz-es (694–790 MHz közötti) frekvenciasávot használja, amelyet a hírközlési hatóságnak 2020-ig szabaddá kell tennie a közelgő 5G-s fejlesztésekhez. Erre a hatóságot európai uniós irányelvek kötelezik – összhangban a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által megfogalmazott célokkal, illetve az NMHH Nemzeti Ütemtervével, illetve Spektrumstratégiájával. A hálózatok áttervezésével és modern technikai megoldások alkalmazásával a 700 MHz-es sáv nélkül is elegendő frekvencia áll rendelkezésre a pályázatban előírt öt műsorszóró hálózat működtetéséhez.

Kiegészítő információ(k)
Címke

Like és megosztás

 
 

Önnek ajánlott